ระบบบริการคลังความรู้ศาสตร์พระราชา

          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร โดยจัดทำ “ระบบบริการคลังความรู้ศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมองค์ความรู้ ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชดำรัส พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และวิทยาการต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับพสกนิกรชาวไทย ได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาและการดำเนินชีวิต และพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน ที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ต้องการหาความรู้ ให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงองค์ความรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ของประเทศไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา ซึ่งประกอบด้วย คลังความรู้ศาสตร์พระราชา, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “หนังสือของพ่อ”, คลังความรู้รัชกาลที่ ๙ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ http://kukr.lib.ku.ac.th/kingrama9 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

ที่มา : สำนักหอสมุด, 9 พฤศจิกายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/11/2017  เวลา 10:08

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ