สำนักหอสมุดได้รับมอบประกาศนียบัตร

         เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 สำนักหอสมุดได้รับมอบประกาศนียบัตรชดเชยคาร์บอน และการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร ในการนี้ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและบุคลากรของสำนักหอสมุดเป็นผู้แทนรับมอบประกาศนียบัตรการชดเชยคาร์บอนในนามของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้บุคลากรของสำนักหอสมุดยังได้รับมอบประกาศนียบัตรในนามคณะกรรมการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักหอสมุด และในนามของศูนย์สารสนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

          ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า วัดผลจากกิจกรรมการให้บริการของสำนักหอสมุด จากการใช้พลังงาน การใช้สารทำความเย็น การใช้กระดาษ และการจัดการของเสีย ฯลฯ ซึ่งจะทำให้สามารถระบุกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแผนการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งพิจารณาจัดซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ดำเนินการในประเทศไทย เพื่อมาชดเชยคาร์บอนเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการลดด้วยตนเอง โดยสำนักหอสมุดได้ขอรับรองผลและติดฉลากคาร์บอนนิวทรัล โดยมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์เพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGreen) คณะสิ่งแวดล้อม มก. เป็นที่ปรึกษา ในปีที่ผ่านมาสำนักหอสมุดได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวน 1,526 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และได้ชดเชยการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกจนเป็นศูนย์แล้ว

ที่มา : สำนักหอสมุด, 16 ตุลาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 19/10/2017  เวลา 09:12

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ