นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล

          นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล​ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 CCENT competition จากการแข่งขัน Thailand NetRider Competition 2017 จัดโดย บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 นิสิตผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ CCNET Competition ได้แก่ นายคชภักดิ์ สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ ​และผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง​ ​CCNET Competition ได้แก่ นายกิจจพันธ์ สิงห์ชัย โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว และ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 11 ตุลาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/10/2017  เวลา 14:51

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ