อบรม วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 45

การอบรมหลักสูตร

วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

(Fire Protection Engineering)

รุ่นที่ 45

ระหว่างวันที่ 3 - 25 มีนาคม 2561 (วันเสาร์-อาทิตย์)

ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์  (อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9206   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

<<  ายละเอียด  >>

 

ที่มา : สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ,4 กันยายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 04/09/2017  เวลา 15:48

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ