โครงการฝึกอบรม SciKU Academy

โครงการฝึกอบรม SciKU Academy  สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560
https://sci.ku.ac.th/scikuacademy

------------------------------------------

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการฝึกอบรม SciKU Academy  สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาถ่ายทอดให้แก่บุคคลทั่วไป ในด้านต่าง ๆ โดยมี 7 หลักสูตร ให้ท่านเลือกเข้ารับการอบรม จากทีมวิทยากรที่มีชื่อเสียง ดังนี้

          หลักสูตร เทคนิคการผลิตสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชเพื่อการศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์
          หลักสูตร Molecular Docking with GOLD program
          หลักสูตร Bioinformatics and Systems Biology
          หลักสูตร นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักกฏหมาย
          หลักสูตร Google App Script
          หลักสูตร Statistical Data Analysis Using R
          หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าในธุรกิจอุตสาหกรรมยางสำหรับบุคคลทั่วไป   เป็นต้น

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์การจัดโครงการดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://sci.ku.ac.th/scikuacademy

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฏฐณิชา  สุขพอดี   ผู้ประสานงานโครงการ คณะวิทยาศาสตร์,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์: 02-562-5555 ต่อ 646176 โทรสาร: 02-9428290 e-mail :: scikuservices@gmail.com

 

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์, 6 กรกฎาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/07/2017  เวลา 09:59

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ