ทีม Dongtaan Racing คว้ารางวัลชนะเลิศ

          นิสิตคณะวิศวฯ + บริหารธุรกิจ ทีม Dongtaan Racing คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2018-2019 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ระหว่างวันที่ 18–19 มกราคม 2562  ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี โดยรางวัลที่ได้รับ คือ

-   รางวัลชนะเลิศด้าน Design และด้าน Presentation

-   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภท Acceleration และประเภท Endurance

-   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประเภท Skid Pad

-   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประเภท Autocross

 

รายชื่อสมาชิกทีม ประกอบด้วย

 

ที่

เจ้าของผลงาน

ชั้นปี

 

ที่

เจ้าของผลงาน

ชั้นปี

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

1

นายสรวิศ นิลยนาท (หัวหน้าทีม)

3

 

21

น.ส.ณัฏฐ์ณัชชา อนันต์เตชภณ

4

2

นายพัชรกร วัฒนพนม

 

4

 

22

นายวัฒนสิน จูฑาวัฒนานนท์

4

3

นายยสินทร สีบัวสด

4

 

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4

น.ส.ณัฐมน นุกูลดิษฐ

4

 

23

น.ส.พรกาญจนา แตงอ่ำ

3

5

นายกิตติ พวงศิริ

3

 

นิสิตคณะบริหารธุรกิจ

6

นายชัยชาย ไชยช่วย

3

 

24

น.ส.จัสมินท์ ฮิงกาเนน

4

7

นายวิวิธวินท์ ทองคำ

3

 

25

น.ส.ทิพย์วิมล สุนทรเทพวรากุล

4

8

นายธีรภัทร ทัศนสุกาญจน์

3

 

26

น.ส.มนัสวี สาลีคงประยูร

4

9

นายจิระวิน กิจกิตติกร

3

 

27

น.ส.สวิตตา นนทะภา

3

10

นายภัทรดนัย เลิศกิตติสกุล

3

 

28

น.ส.ฉัตรร์เกล้า สุขสันติบรรยง

3

11

นายนวพล เธียรดุสิต

2

 

 

 

 

12

นายเจตณัฐ พรชยานนท์

2

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

13

นายธนกฤต ศรีสุวรรณ

2

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง

2. ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์

3. อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์

 

คณะบริหารธุรกิจ

4. อ.ณัฐพล พันธุ์ภักดี

14

นายนราวิชญ์ ตรีสุข

2

 

15

นายสราวุธ วิเชียร

2

 

16

นายอริย์ธัช บุญชู

2

 

17

นายณัฐนนท์ อินทร์ไหม

1

 

18

นายธนันดร ยลถวิล

1

 

19

นายภทรพล หย่องเจริญ

1

 

20

นายรวิสุต มณีโชติ

1

 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 25 มกราคม 2562
 

Tag :

  |  Last Update 25/01/2019  Time 15:32

Responsible By :   Administrator