นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลการแข่งขัน

          นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน The 2nd KU Data Science Boot Camp: Digital Lifestyle with Wongnai.com นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน The 2nd KU Data Science Boot Camp: Digital Lifestyle with Wongnai.com จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Wongnai.com และธนาคารไทยพาณิชย์ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายชื่อผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

         รางวัลชนะเลิศ (Winner) ประเภทการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผล (Visualization and Analytics) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (1st Runner-up) นายณภัทร พันธ์ประสิทธิกิจ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มก.) พร้อมเพื่อนร่วมทีม คือ นายธเนศ ศรีอมร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) และนายกรวิชญ์ กำปั่นทอ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายณภัทร พันธ์ประสิทธิกิจ (ซ้าย) รางวัลชนะเลิศ (Winner) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1


          รางวัลชมเชย การแข่งขันประเภทการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว (Fast Analytics Algorithm) นายธนกร รัตนศรีเมธา นายสุริยา อัมโร นายยูไลบีบ กูบกระบี่ นายกสิณ วิโรจน์บริสุทธิ์ นายกสิณ วิโรจน์บริสุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 16 มกราคม 2562

Tag :

  |  Last Update 16/01/2019  Time 15:31

Responsible By :   Administrator