RUN FOR ANDAMAN INTERNATIONAL

          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมแคมป์สำหรับ RUN FOR ANDAMAN INTERNATIONAL MARATHON 2018 จัดกิจกรรมวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วัตถุประสงค์ของการจัดแคมป์

          1. เพื่อให้ความรู้และวิ่งมาราธอนได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี

          2. เพื่อประเมินความสามารถในการวิ่งและวางแผนโปรแกรมการฝึกซ้อมสำหรับเข้าร่วม RUN for ANDAMAN International Marathon 2018

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/ku.th/andaman-international-marathon

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, 16 ตุลาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 16/10/2018  Time 10:09

Responsible By :   Administrator