สัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 
๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพี สาคริก
และถ่ายทอดทางไกลไปวิทยาเขตกำแพงแสน ศรีราชา และเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

<<  รายละเอียด  >>

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, 6 สิงหาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 06/08/2018  Time 09:41

Responsible By :   Administrator