อบรม บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนานิสิต

โครงการอบรมเรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนานิสิตในยุคดิจิทัล” 

บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนานิสิตในยุคดิจิทัล

วันที่ 15 สิงหาคม 61

ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 <<  รายละเอียด  >>

 

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, 18 กรกฎาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 18/07/2018  Time 10:39

Responsible By :   Administrator