โครงการฝึกอบรมประจำปี 2561

1.การจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (วันที่ 6 มิถุนายน 2561)
   รายละเอียดโครงการ | ใบสมัคร

2.เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย (ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561)
   รายละเอียดโครงการ | ใบสมัคร

3. เทคนิคการเตรียมตัวอย่่างทางชีวภาพ สำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561)
   รายละเอียดโครงการ | ใบสมัคร

4.เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพแบบ Thick section  และ  Ultra thin section ฯ (ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561)
   รายละเอียดโครงการ | ใบสมัคร

5.เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC และ UHPLC  รุ่นที่ 9 (ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561)
   รายละเอียดโครงการ | ใบสมัคร

ที่มา : สถาบันวิจัยแห่ง มก., 01 พ.ค. 61

Tag : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 01/05/2018  Time 09:46

Responsible By :   Administrator