รศ.ดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น

          รองศาสตราจารย์ ดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIKL-Thailand Awards) ประจำปี 2560 ประเภทรางวัลอาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 21 ธันวาคม 2560

 

Tag :

  |  Last Update 21/12/2017  Time 14:02

Responsible By :   Administrator