โครงการ เทคนิคการใช้เครื่องมือ

โครงการ การเพิ่มศักยภาพการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

  เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก.

ประจำปี พ.ศ. 2561

ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – กันยายน 2561  เวลาฝึกอบรม 09.30.-11.30 น.  

ห้องประชุม C202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

  | โครงการ  ใบสมัคร  |

 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก., 1 ธันวาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 01/12/2017  Time 15:44

Responsible By :   Administrator