เชิญนิิสิตและบุคลากรเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์

Green Innovation Contest โดย สำนักหอสมุด

          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากร มก. เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุและสิ่งประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสูงสุด รู้คุณค่าและประหยัด อันจะนำมาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลรางวัลและมอบรางวัล วันที่ 4 ธันวาคม 2560 (วันสิ่งแวดล้อมไทย) และผลงานผู้เข้าประกวดจัดถูกจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ผู้สนใจได้ร่วมชม ในวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประเภทการประกวด

ประเภทนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(นิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต)

(1) ประเภทเดี่ยว
(2) ประเภทกลุ่ม (จำนวนไม่เกินกลุ่มละ 10 คน)

ประเภทบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต)


 (1) ประเภทเดี่ยว
 (2) ประเภทกลุ่ม (จำนวนไม่เกินกลุ่มละ 10 คน)

 

เลือกวิธีการสมัครเพื่อส่งผลงานเข้าประกวดได้ 2 ช่องทาง

          ช่องทางที่ 1 : สมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/w8g1Ym

          ช่องทางที่ 2 : ขอรับใบสมัครได้ที่ Eco-Library ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปาการ สำนักหอสมุด

 

เงื่อนไขการประกวด

          1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งสองประเภทจะสามารถส่งผลงานได้ คนละ / กลุ่มละ 1 ชิ้นเท่านั้น
          2. ประเภทของวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์จะต้องเป็นวัสดุเหลือใช้ และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
          3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยผ่านการประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน และไม่มีวางขายตามท้องตลาด
          4. ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวดคือ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

ที่มา : สำนักหอสมุด, 9 พฤศจิกายน 2560

Tag :

  |  Last Update 09/11/2017  Time 09:28

Responsible By :   Administrator