นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเกษตร กำแพงแสน

          นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล “Best Presentation Award” จากโครงการ Model UN conference 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) นำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ "What we can do to enhance better nutrition and food safety in Asia" ร่วมกับนิสิตนักศึกษาจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผศ.ดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.ธีร์ หะวานนท์ เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

          รายชื่อนิสิต จำนวน 5 คน ที่ได้รับรางวัล “Best Presentation Award” ได้แก่

          1. นางสาวศศิกานต์ หาญพัฒนากิจ ภาควิชาสัตวบาล

          2. นางสาววราภรณ์ วิจิตร ภาควิชาปฐพีวิทยา

          3. นางสาวอริสร์ชยา ศรนรินทร์ ภาควิชาพืชสวน

          4. นายพีระพันธุ์ วัฒนารมย์ ภาควิชาพืชสวน

          5. นายพิสิษฐ์ ชนะสงคราม ภาควิชาพืชสวน

          และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการอีก 5 คน ได้แก่

          1. นางสาวอรวรรณ สุทธิรักษ์ ภาควิชาสัตวบาล

          2. นางสาวธนาภรณ์ โภชนะคง ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

          3. นางสาวธีรนันท์ นาคเรือง ภาควิชาพืชสวน

          4. นายเจษฎา ดวงแก้ว ภาควิชาพืชสวน

     5.นายชญาวัต  ขำน้อย ภาควิชากีฏวิทยา
ภาพเพิ่มเติม
http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsact/act_detail.php?News_Act_ID=1158#

ที่มา : คณะเกษตร กำแพงแสน, 14 กันยายน 2560

Tag :

  |  Last Update 25/09/2017  Time 10:20

Responsible By :   Administrator