สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความชื่นชม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความชื่นชม ด.ช.น่านเจ้า ทุ่งมีผล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.10 น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา ผู้แทนพระองค์ เชิญอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนและกระปุกออมสินพระราชทาน ไปมอบแก่ เด็กชาย น่านเจ้า ทุ่งมีผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่มีจิตอาสาในการกระทำความดี เสียสละเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ไปช่วยงานราชการเป็นล่ามในการแปลภาษาอังกฤษให้กับนักท่องเที่ยว ที่มาติดต่อราชการกับสถานีตำรวจนครบาล ชนะสงคราม ทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ ในโอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงชื่นชมในการทำความดีไปกล่าวกับ เด็กชายน่านเจ้า ทุ่งมีผล และ ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ รวมทั้งคณาจารย์และนักเรียนทุกคนทราบด้วย

          อนึ่ง ขอเชิญพระราชกระแส ความตอนหนึ่ง ว่า ...ทรงชื่นชมและชมเชยการกระทำความดีของ เด็กชายน่านเจ้า ทุ่งมีผล ที่อุทิศตนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมช่วยเหลืองานราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการใช้ภาษาให้กับตนเอง ขอให้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดีๆไว้ในหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสกระทำความดี ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาและประเทศชาติต่อไป

          ภายหลังจากการเข้ารับสิ่งของพระราชทานและได้รับพระราชกระแสชื่นชมแล้ว เด็กชาย น่านเจ้า ทุ่งมีผล ได้กล่าวแสดงความรู้สึก ว่า “ผมรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และภาคภูมิใจที่ได้รับพระราชกระแสชื่นชมและชมเชยการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาจากในหลวง รัชกาลที่ 10 ครับ นับเป็นเกียรติอย่างสูงสุดครับ คุณพ่อของผมบอกว่าผมเป็นเยาวชนรุ่นแรก ๆ ที่ได้รับรางวัล และพระราชกระแสชมเชยจากพระองค์ ต่อจากนี้จะขออุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยการช่วยเหลือพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อไปครับ” 


 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 15 กันยายน 2560

Tag :

  |  Last Update 25/09/2017  Time 10:14

Responsible By :   Administrator