เรียนออนไลน์ ฟรี เริ่ม กันยายน นี้

รับสมัครเรียนออนไลน์ ฟรี! เกี่ยวกับ "การใช้แอพพลิเคชั่นและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21"

         -  ได้เรียนรู้การใช้ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยมีคู่มือเป็นวิดีโอและเอกสาร
         -  ได้รับการฝึกแบบเรียนจริงทำจริงโดยทำได้ตามเวลาที่สะดวกของผู้อบรม (เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่สะดวก)
         -  ได้รับความรู้ข่าวสารใหม่ๆเสมอ เกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
         -  ได้รับข่าวสารการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนและอื่นๆทั้งแบบฟรีและมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย
         -  ได้รับเกียรติบัตร (แต่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินเช่น การนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับรับเกียรติบัตร)
         -  ได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
         -  ได้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ "ห้องเรียนดิจิตอลและนวัตกรรมการศึกษา"

ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ

         1. ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มการสมัครที่ลิงค์ https://goo.gl/xoWcKH
         2. ผู้อบรมต้องมี Facebook เป็นหัวใจสำคัญในการติดต่อสื่อสาร
         3. เมื่อกรอกแบบฟอร์มการสมัครแล้วจะได้รับ Add เข้าFacebookกลุ่ม 
         "ห้องเรียนดิจิตอลและนวัตกรรมการศึกษา (Digital Classroom & Educational Inno)"
         Link : https://www.facebook.com/groups/1878536855709933/ ซึ่งเป็นกลุ่ม Secret!
         4. จะมีขั้นการแยกกลุ่มย่อยในการเรียนรู้แต่ละแอพพลิเคชั่น

หมายเหตุ
         -  จัดโดย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การันตีเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์จัดอบรมพัฒนาครูอาจารย์ด้านเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 จำนวน 4 รุ่นคุณภาพมาแล้ว
         -  สอบถามได้ที่ Inbox : https://www.facebook.com/craokukpspage/ และ https://www.facebook.com/21teachtech/
         -  การดำเนินการโครงการนี้จะเริ่มช่วงเดือนกันยายน หรืออาจเร็วช้าขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

 

ที่มา : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, 24 สิงหาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 24/08/2017  Time 15:27

Responsible By :   Administrator