นิสิต ป.เอก คณะวิศวฯ รับรางวัล Best Paper Award

          นายจันทร์ อัญญะโพธิ์ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award จากผลงาน เรื่อง "Development of Multi-Coils Full-Bridge Resonant Inverter for Dynamic Wireless Power Transfer" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Electrical Engineering/ Electronics Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2017) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 ณ จ.ภูเก็ต ผลงานที่ได้รับรางวัลมี ผศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข และอาจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 6 กรกฎาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 06/07/2017  Time 14:39

Responsible By :   Administrator