อาจารย์วิศวกรรมเคมี รับรางวัล PTIT Scholar

          ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล PTIT Scholar 2017-2018 จาก ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์


.


          รางวัล PTIT Scholar 2017-2018 เป็นรางวัลที่มอบให้กับอาจารย์และครูปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งทำงานใน สาขาที่สนับสนุนการพัฒนา อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 6 กรกฎาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 06/07/2017  Time 14:26

Responsible By :   Administrator