แผนปฏิบัติการ 2 ปี (2561-2562) แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2560,2561 และการรายงานผลการดำเนินงาน มก.

1. แผนปฏิบัติการ 2 ปี (พ.ศ. 2561-2562) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติิการ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2560 มก. (รอบ 12 เดือน)

 

ที่มา : กองแผนงาน, 26 กรกฎาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/07/2018 เวลา 11:12

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ