การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2560 มก. (รอบ 12 เดือน)

 

1. มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. บทสรุปผู้บริหาร
3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2560

ที่มา : กองแผนงาน, 16 พฤษภาคม 2561

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 16/05/2018 เวลา 17:06

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ