เกษตรศาสตร์ในทศวรรษต่าง ๆ

ทศวรรษที่เจ็ด พ.ศ. 2546-2555
 
.ศ. 2546
-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี
 
-
จัดตั้งศูนย์การศึกษานานาชาติ
 
-
แยกสำนักงานบริการวิชาการและสำนักงานทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน
 
-

จัดทำแผนแม่บทเพื่อสร้างรายได้จากจากสถาบันเฉพาะทางและสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัย

 
-
ปรับปรุงอาคารสัตวบาลเดิม เป็นอาคารหอประวัติ
 
-
จัดทำระบบฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
 
 
 
พ.ศ. 2547
-

จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ไข้หวัดนก

 
-
เริ่มจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
-
จัดตั้งโครงการขยายพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wifi)
 
-

เกิดสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันที่หาดประพาส จังหวัดระนอง ได้รับความเสียหาย

 
-
ก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่ม
 
 
 
พ.ศ. 2548
-
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีฉบับใหม่มีผลบังคับใช้
 
-
จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
-
ก่อสร้างสระสุวรรณชาด
   

ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 
-
จัดตั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยี
 
-
จัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม”
 
 
 
พ.ศ. 2549
-
เริ่มต้นการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบ Admissions
 
-
ทำพิธีฝังแคปซูลเวลา
 
-
พิธีเปิดอาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด
  - เริ่มระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
     
พ.ศ. 2550
-
จัดรถสวัสดิการเดินทางภายในวิทยาเขตบางเขน โดยไม่คิดค่าบริการ
     
พ.ศ. 2551
-
เริ่มโครงการให้บริการอาหารภาคค่ำ (KU Night Food)
     
พ.ศ. 2552
-
จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร
 
-
จัดตั้งศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
     
พ.ศ. 2554
-

เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่บริเวณลุ่มน้ำภาคกลาง

 
-
ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยและอันดับที่ 46 ของมหาวิทยาลัยโลก ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดอันดับของ UI Green Metric 2011
     

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 21/01/2016 เวลา 15:56

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ