แหล่งท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย

     หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิพิธภัณฑ์มด พิพิธภัณฑ์แมลง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติชีววิทยาประมงสวนกล้วยไม้ระพี
สวนรวมพรรณไม้เกียรติประวัติไทยสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนี้ยังมีท่องเที่ยวในแต่ละวิทยาเขตที่น่าสนใจของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปด้วย

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/03/2014 เวลา 14:51

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อเสนอแนะบทความ