สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ เน้นความร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย โดยจัดให้มีหอพักนิสิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ รถโดยสารสวัสดิการภายในวิทยาเขต สหกรณ์ร้านค้า ศูนย์ออกกำลังกาย สระว่าน้ำ สนามกีฬา สถานพยาบาล ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ โรงอาหารที่ถูกสุขอนามัย บริการห้องประชุม ห้องพักและอาคารจอดรถ ในทุกวิทยาเขต

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/03/2014 เวลา 14:13

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อเสนอแนะบทความ