สถานีวิทยุ มก.

     วิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร ข่าวและสาระความรู้ต่าง ๆ สู่การเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม "ไทยคม 3" ในระบบ AM Stereo พร้อมกันทั่วประเทศ 4 สถานีใน 4 ภูมิภาค คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ซึ่งสามารถรับฟังผ่านอินเตอร์เน็ต http://radio.ku.ac.th และวิทยุชุมชนบางเขน FM 101.25 MHz

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/03/2014 เวลา 11:15

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อเสนอแนะบทความ