แหล่งฝึกฝนทักษะทางภาษา

     ศูนย์พัฒนาและอบรมด้านภาษาต่างประเทศกว่า 6 ภาษาเพิ่มความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร เพื่อประโยชน์ทางด้านธุรกิจงานอาชีพและการศึกษาให้กับนิสิต บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป

     เว็บไซต์ศูนย์ภาษา : http://www.lang.hum.ku.ac.th/

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/03/2014 เวลา 10:57

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อเสนอแนะบทความ