การจัดการศึกษาและการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้ระบบการศึกษา (Educational System) ตามหลักสากล ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปกติจำแนกเป็นหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี (ได้แก่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต) และหลักสูตร 6 ปี (ได้แก่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)
การแบ่งระยะเวลาการศึกษาเป็นทวิภาค (Semester System) คือ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (Two Regular System) มีเวลาเรียนประมาณ 15 สัปดาห์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับได้ โดยใช้เวลาเรียนประมาณ 6 สัปดาห์ และจัดชั่วโมงเรียน (Summer Session) ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจใคร่เรียนรู้ได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วย
 
กำหนดเวลาเปิดการการศึกษา ดังนี้
 
ภาคต้น ระหว่างเดือน สิงหาคม-ธันวาคม
 
ภาคปลาย ระหว่างเดือน มกราคม-พฤษภาคม
 
ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม
 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรียนเป็นหน่วยกิต (Credit System) มหาวิทยาลัยฯ จัดเนื้อหาวิชาที่จะสอนออกเป็นรายวิชา (Course) และกำหนดให้รายวิชาที่ใช้เวลาบรรยาย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในภาคเรียนปกติ ให้ถือว่ามีค่าเป็น 1 หน่วยกิต หรือรายวิชาที่ใช้เวลาเรียนในการปฏิบัติการทดลอง 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในภาคเรียนปกติ มีค่าเป็น 1 หน่วยกิต ทั้งนี้ 1 ภาคการศึกษาจะใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีของคณะใด จะได้รับปริญญาในสังกัดคณะนั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติ ซึ่งปริญญาแบ่งตามสายวิชาเป็น 10 ประเภท คือ

 

สายวิชาศิลปศาสตร์ ปริญญาตรีเรียกว่า ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Art) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า ศศ.บ. (B.A.)

  1. สายวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีเรียกว่า วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า วท.บ. (B.S.)
  2. สายวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรีเรียกว่า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า วศ.บ. (B.Eng.)
  3. สายวิชาศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรีเรียกว่า ศึกษาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า ศษ.บ. (B.Ed.)
  4. สายวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรีเรียกว่า บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า บธ.บ. (B.B.A)
  5. เฉพาะสายวิชา 1-5 จะระบุประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเอกใส่ในวงเล็บต่อท้ายชื่อปริญญานั้น ๆ ด้วย เช่น ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เป็นต้น
  6. สายวิชาบัญชี ปริญญาตรีเรียกว่า บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า บช.บ. (B.Acc.)
  7. สายวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ปริญญาตรีเรียกว่า สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Veterinary Medicine) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า สพ.บ. (D.V.M.)
  8. สายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรีเรียกว่า สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arehitecture) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า สถ.บ. (B.Arch)
  9. สายวิชาเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรีเรียกว่า เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economic) ซึ่งใช้อักษรย่อว่า ศ.บ. (B.E.)
  10. สายวิชานิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีเรียกว่า นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Law) ใช้ชื่อย่อ น.บ. ( LL.B.)

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/03/2014 เวลา 09:39

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อเสนอแนะบทความ