คณะสาธารณสุขศาสตร์

แนะนำคณะ

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร พัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำด้านสุขภาวะที่ดีของสังคมอย่างยั่งยืน

    

คณะสาธารณสุขศาสตร์
link
http://fph.csc.ku.ac.th
ภาควิชา โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานคณบดี  
2. สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสาธารณสุข   
3. สาขาวิชาอนามัยชุมชนและอนามัยครอบครัว  
4. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   

 

ข้อมูลหลักสูตร 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 01/12/2015 เวลา 15:06

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ