สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำหน่วยงาน  Link:  http://radio.ku.ac.th/

          ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2504 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร และผลการวิจัย สู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ในขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกนิสิต ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
          ปัจจุบัน สถานีวิทยุ ม.ก. ออกอากาศด้วยกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ (เชียงใหม่ 5 กิโลวัตต์) โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม "ไทยคม 1" ในระบบ เอ.เอ็ม.สเตริโอ อยู่ 4 สถานีด้วยกันคือ
          - สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ที่ความถี่  1,107 กิโลเฮิตซ์

          - สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ที่ความถี่  612 กิโลเฮิตซ์
          - สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น ที่ความถี่  1,314 กิโลเฮิตซ์
          - สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา ที่ความถี่  1,269 กิโลเฮิตซ์
          (ออกอากาศผ่านระบบอินเตอร์เนตที่ http://radio.ku.ac.th)
        
 

     
 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/07/2013 เวลา 11:02

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ