ค้นหาข้อมูลหลักสูตร

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษารวมกว่า 373 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 38 หลักสูตรและมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 1,000 คน จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมกว่า 9,500 คน

 

    นอกเหนือจากเปิดโลกกว้างในการนำเทคโนโลยี่และสื่อการสอนที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคนี้มาใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างความเข็มแข็ง ในการผลิดบัณฑิตให้เป็นเลิสทางวิชาการทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาด้านเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยแล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังมีโครงการสหกิจศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งมุ่งเน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและออกไปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

 

  ต่ำกว่าระดับบัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
  Certificate / Diploma Certificate / Diploma Certificate / Diploma Certificate / Diploma
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(2 ปี)
ระดับปริญญาตรี
(3, 4 หรือ 5 ปี)
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
 มนุษยศาสตร์   Certificate / Diploma Certificate / Diploma Certificate / Diploma
บริหารธุรกิจ & เศรษฐศาสตร์   Certificate / Diploma Certificate / Diploma Certificate / Diploma
ศึกษาศาสตร์ & สังคมศาสตร์ & สิ่งแวดล้อม Certificate / Diploma Certificate / Diploma Certificate / Diploma Certificate / Diploma
สัตวแพทยศาสตร์ & เทคนิคการสัตวแพทย์   Certificate / Diploma Certificate / Diploma Certificate / Diploma
วิศวกรรมศาสตร์ & สถาปัตยกรรมศาสตร์ Certificate / Diploma Certificate / Diploma Certificate / Diploma Certificate / Diploma
วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี่ อุสาหกรรม Certificate / Diploma Certificate / Diploma Certificate / Diploma Certificate / Diploma

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 19/12/2018 เวลา 11:06

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ