สำนักหอสมุด

แนะนำหน่วยงาน

       สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่ทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย เป็นห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศไทย และเป็นห้องสมุดสีเขียวที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการและพัฒนาบริการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาและปรับปรุงบริการเชิงรุกเพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้บริการสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังเป็นต้นแบบของ Eco-Library แห่งแรกของประเทศ และเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ และศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ

สำนักหอสมุดประกอบด้วยอาคาร 2 หลังได้แก่

          1. อาคารช่วงเกษตรศิลปการ  (อาคารเดิม) เน้นการเป็นห้องสมุดรูปแบบเดิม หรือ Traditional Library ที่ประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ ซึ่งได้แก่ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  อาคารช่วงเกษตรศิลปะการมีทั้งหมด 3 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 6,700 ตารางเมตร
          2. อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  ( อาคารใหม่)  เน้นการบริการในรูปแบบใหม่ เป็นห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-library อย่างสมบูรณ์ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีความทันสมัยทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย มีคุณภาพ ทั้งฐานข้อมูลที่บอกรับและที่พัฒนาขึ้นเอง บริการมัลติมีเดียหลากหลาย  มีความพร้อมด้ายกายภาพที่สวยงาม กว้างขวางสะดวกสบาย บนพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 5 ชั้น จำนวน 14,000 ตารางเมตร

เวลาเปิดบริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

จันทร์ – ศุกร์          08.00 - 20.00 น.
เสาร์                       10.00 -19.00 น.
อาทิตย์                  11.00 -19.00 น.
วันหยุดราชการปิดบริการ

ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน
จันทร์ – ศุกร์          08.30 - 18.30 น.
เสาร์                     11.00 -19.00 น.
อาทิตย์และวันหยุดราชการปิดบริการ

ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์ – ศุกร์          08.30 - 16.30 น.
เสาร์/อาทิตย์และวันหยุดราชการปิดบริการ
 
สำนักหอสมุด
Link: 
http://www.lib.ku.ac.th
ฝ่าย/ศูนย์ อื่น ๆ
1. สำนักงานเลขานุการ  1. ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม >
2. ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  2. ห้องสมุดสีเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >
3. ฝ่ายบริการ  3. ห้องสมุดมนุษย์ >
4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  4. ระบบจินดามณี: ระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัส >
5. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >
6. ฝ่ายหอจดหมายเหตุ > 6. โครงการส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี >
7. ฝ่ายสารสนเทศ 7. วารสาร Buffalo Bulletin >
    - ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ >  
     - ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ >  
     - ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ >  
   - ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร >  

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 01/07/2015 เวลา 09:46

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ