คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

แนะนำคณะ

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นแห่งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ.2535 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาในปี พ.ศ.2548 เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ รวมทั้งการจัดการกีฬา ในระดับปริญญาตรี โท เอก ที่มีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนขยายงานทางด้านการวิจัย และบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

หน่วยงาน
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Link: 
www.sps.kps.ku.ac.th
ภาควิชา ศูนย์ โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ
2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   2. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) 
3. ภาควิชาการจัดการการกีฬา   3. โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ
    4. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ)
    5. โครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ)

 

ข้อมูลหลักสูตร

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 28/01/2015 เวลา 15:00

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ