คณะสังคมศาสตร์

แนะนำคณะ

       คณะสังคมศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2517    ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา   วันที่ 1 มีนาคม 2517  จัดการศึกษาให้มีหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มในสังคมได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ   เพื่อตอบสนองพันธกิจผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาสังคมศาสตร์ในรูปแบบของสหวิทยาการ ที่เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

        คณะฯได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยมีสำนักงานเลขานุการรองรับการบริหารและจัดการในภาพรวมของคณะฯ ในการให้บริการและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน  การวิจัย บริการวิชาการ  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 

คณะสังคมศาสตร์
Link: 
http://www.soc.ku.ac.th/ 
ภาควิชา ศูนย์ โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ > 1. ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) >
2. ภาควิชาจิตวิทยา > 2. ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 2. โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) >
3. ภาควิชานิติศาสตร์ >   3. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) >
4. ภาควิชาประวัติศาสตร์ >   4โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (ภาคพิเศษ) >
5. ภาควิชาภูมิศาสตร์ >   5. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) >
6. ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ >   6. ครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) >
7. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา >   7. โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ >
    8. โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ณ ศูนย์การศึกษาวิชารัฐศาสตร์ จังหวัดราชบุรี >
    9. โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) >
    10. โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) >
    11. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ)
>
    12. โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) >

 

ข้อมูลหลักสูตร

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/06/2019 เวลา 10:54

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ