เกษตรศาสตร์ในทศวรรษต่าง ๆ

ทศวรรษที่หก พ.ศ. 2536-2545
 
.ศ. 2536
-
จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
-
คณะวนศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกครั้งแรก คือ วท.ด. (วนศาสตร์)
 
-
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกครั้งแรก คือ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
 
-
คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกครั้งแรก คือ ศษ.ด. (หลักสูตรและ การสอน)
 
-
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทครั้งแรก คือ วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์)
 
-
จัดตั้งสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
 
-
จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง และนิสิต ถวายราชกุศลแด่สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ พระชนมายุครบ 3 รอบ
 
-
มีโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สารนิเทศ 50 ปี มก.
 
-
มหาวิทยาลัยจัดโครงการ "ไก่-เกษตร" และโครงการอิ่มเกษตร
 
-
การประชุมวิชาการนานาชาติ Kasetsart Golden Jubilee International Convention ในช่วงเดือนสิงหาคม 2536 ทำให้มหาวิทยาลัยได้ขยายงานความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติมากขึ้น
 
-
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 "นนทรีเกมส์"
 
-
การจัดสร้างพระพุทธชินสีห์จำลองเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
 
-
สถานีวิจัยปากช่อง ทำการวิจัยเพื่อพัฒนา มะละกอพันธุ์ปากช่อง 1
 
-
ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ และภาควิชาพืชไร่นา ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5
 
-
KU Band แสดงคอนเสิร์ตศิษย์ท่านจักรฯ ในวโรกาสครบรอบวันประสูติ 7 รอบ
 
-
จัดรายการแสดงและดนตรีการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในรูปแบบปกิณกะละครแทรกสาระความรู้และบันเทิง เรื่อง "เกษตรศาสตร์ 50 ปี … แห่งความทรงจำ" ออกอากาศทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
     
พ.ศ. 2537
-
จัดตั้ง กองวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี
 
-
เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 
-
จัดทำนิทรรศการถาวร เรื่องแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ที่วิทยาเขตกำแพงแสน
 
-
ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารนิทรรศการ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
 
-
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เครือข่าย ในโครงการจัดสร้างอนุสรณ์สถาน ม.จ. สิทธิพร กฤดากร
 
-
เชื่อมโยงเครือข่ายนนทรีกับคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยครบทุกแห่ง
     
พ.ศ. 2538
-
จัดตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
 
-
คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติ 2 เรื่อง ได้แก่
1. UNESCO Rapaids Method in Microbiology and Biotechnology
2. 1994 Meeting of the Coordinating Board of UNESCO Regional Network for Microbiology in South East Asia
 
-
ก่อสร้างประติมากรรมพระพิรุณทรงนาค ทั้งที่วิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน
 
-
18 กันยายน 2538 มหาวิทยาลัยถวายปริญญาแด่เจ้าชายอากิชิโน แห่งญี่ปุ่น
 
-
2 ก.พ. 2538 ทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์บูรพาจารย์ "สามเสือแห่งเกษตร"
 
-
โปรแกรมหมอหมู "เกษตรศาสตร์" ได้รับรางวัลชมเชยวันนักประดิษฐ์
     
พ.ศ. 2539
-
ศ.ดร. ธีระ สูตะบุตร เป็นอธิการบดี
 
-
นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย (30 ส.ค. 2539- ปัจจุบัน)
 
-
จัดตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 
-
จัดตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
 
-
จัดตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่
 
-
สมเด็จพระญาณสังวรฯ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีสมโภชพระพุทธชินสีห์จำลอง สก. พระพุทธปฏิมา 7 พ.ค. 2539
     
พ.ศ. 2540
-
เริ่มดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 
-
เริ่มจัดโครงการบัณฑิตยุคใหม่
 
-
จัดตั้งกองทุนพัฒนานิสิต
 
-
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศกระบี่
 
-
จัดตั้งศูนย์ออสเตรเลียศึกษา (Australian Studies Center) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
 
-
เริ่มโครงการสร้างสวนรวมพรรณไม้เกียรติประวัติไทย
     
พ.ศ. 2541
-
ปีแรกของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 
-
ปรับเปลี่ยนการดำเนินการระบบบริหารในรูปแบบใหม่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
 
-
จัดงานแสดงผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ใน "มหกรรมเทคโนโลยีรู้เพื่อรวย"
 
-
ปีงบประมาณ 2541 เริ่มดำเนินการรับลงทะเบียนเรียนประจำภาคแบบออนไลน์
 
-
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ RDBMS ในการเบิกจ่ายเงินเดือน
 
-
จัดทำรายการสารคดีสั้น 3 นาที ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อประชาชน" ออกเผยแพร่ทาง ช่อง 9 อสมท.
 
-
เป็นศูนย์การแข่งขันกีฬาประเภทฮอกกี้หญิง ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
 
-
หนังสือ ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมี ของ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ได้รับรางวัล TTF Award ประจำปี 2540-41
 
-
จดสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์ ชื่อว่า "องค์ประกอบที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้ง" เลขสิทธิบัตร 8057 ในรูปแบบของภาชนะกินได้
 
-
เริ่มโครงการเกษตรกู้ชาติ โดยการสนับสนุนของทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรี
 
 
 
พ.ศ. 2542
-
2 ก.พ. 2542 พิธีเปิดอาคาร "ศาลาหกเหลี่ยม"
 
-
จัดพิมพ์หนังสือ สรรพศิลปศาสตราธิราช เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
-
จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพระเจ้าอยู่หัวครบ 6 รอบ ประกอบด้วย 26 โครงการ และ 5 กิจกรรม
 
-
มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 31
 
-
จัดทำหลักสูตร 2 ปริญญา เป็นโครงการแรก คือ หลักสูตรสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคู่กับหลักสูตรสาขาวนศาสตร์ชุมชน
 
-
จัดทำหลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา คือ หลักสูตรสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน และหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจ กับ RMIT Universitัy ประเทศออสเตรเลีย
 
-
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Asia-Pacific Regional NGO Symposium: Asia-Pacific Women 2000: Gender Equalitx, Development and Peace for Twenty-First Century
 
-
เป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "นนทรีเกมส์" ณ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
-
จัดตั้ง สำนักการกีฬา เป็นการภายใน
 
-
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เมื่อ 20 ธ.ค. 2542
 
-
เปิดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม หลังที่ 3 (ศร.3) อาคารเรียนและปฏิบัติการ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี
 
-
โรงเรือนเลี้ยงสัตย์ทดลอง อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยกำแพงแสน อาคารหอสมุดกลางกำแพงแสน อาคารบริหาร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร) และอาคารเรียนรวม
 
-
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการวิทยาเขตสารสนเทศกระบี่
 
-
จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศกระบี่
 
-
มหาวิทยาลัยโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มีโครงการความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จำนวน 128 แห่ง และองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 42 สถาบัน
 
-
มหาวิทยาลัยผลิตรายการใหม่ชื่อ "เกษตรศาสตร์นำไทย" เป็นรายการสารคดีเชิงข่าว ออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
 
 
 
พ.ศ. 2543
-
จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 9 ในลักษณะแผนกลยุทธ์
 
-
ทูลเกล้าฯ ถวาย "พระมหาวิริยาธิคุณานุสรณ์" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
-
มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรเขตร้อน) แด่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิคารากัว ฯพณฯ ดร. อาร์โนลโด อาเลมาน ลาคาโญ
 
-
มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์การกีฬา) แด่ Mr. Eldrick Woods
 
-
จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สภามหาวิทยาลัย ลงมติ 1 มกราคม 2543)
 
-
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำห้องสมุดดิจิตอล
 
-
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจัดตั้งสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน สถาบันเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Network Institute) และสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
 
-
มหาวิทยาลัยลงนามข้อตกลงถ่ายทอดเทคโนโลยี KU-Green และอนุญาตให้รับสิทธิ์ในการผลิตตลอดอายุสิทธิบัตร จนถึงปี 2560
 
-
เปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
 
-
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประดิษฐ์เครื่องขุดหัวมันสำปะหลังสั่นสะเทือน สำเร็จเป็นเครื่องแรกของโลก
 
-
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทุนจากรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ องค์การ และมูลนิธิ รวมทั้งทุนของมหาวิทยาลัย ให้เดินทางไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 
 
 
พ.ศ. 2544
-
รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนพรัตน์วชิระ เป็นสถาบันสมทบ
 
-
จัดตั้งศูนย์รวบรวมพันธุ์มดแห่งแรกของไทย ณ คณะวนศาสตร์
 
-
31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2544 จัดสัมมนา "มดในประเทศไทย" ครั้งที่ 1
 
-
มีโครงการจัดสร้าง "อาคารวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เกษตร"
 
-
2 ก.พ. 2544 ทำพิธีเปิดฟาร์มเลี้ยงไก่ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทดลองเดิม) ณ ภาควิชาสัตวบาล
 
-
2 ก.พ. 2544 เปิด "อาคารประเสริฐ ณ นคร" ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
 
-
คณะศึกษาศาสตร์ มก. ผ่านการตรวจสอบคุณภาพนำร่องเป็นหน่วยงานแรก สาขาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ของประเทศไทย
 
-
ดร. ปัญญา รุ่งเรือง ริเริ่มโครงการฟื้นฟูโน้ตเพลงไทยฉบับครู
 
-
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการประชุมดินโลก
 
-
ผลิตภัณฑ์ KU GREEN ได้รับรางวัล High Potential Market
 
-
นายมงคล กวางวโรภาส และนายอเนก สุขเจริญ ได้รับรางวัลชมเชยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงาน "เครื่องพรวนกำจัดวัชพืชใต้ต้นไม้ผล" จาก วช.
 
-
ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเอนกประสงค์ (กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม) ของสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ
 
-
28 พ.ค. 2544 ทำพิธีเปิดศูนย์หนังสือ มก. ณ อาคารวิทยบริการ
 
-
วิทยาเขตกำแพงแสน จะร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "International Ag-Tech School 2001" ในวันที่ 1-2 พ.ย. 2544
 
-
มหาวิทยาลัยจดทะเบียนกองทุนเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้าง/พนักงาน/ข้าราชการ ที่ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ หรือสมัครเข้าร่วมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ นิสิต มก. ได้รับ 2 รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมไทย ครั้งแรก
 
-
มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดงาน "ประกวดอาหารไทยนานาชาติ ครั้งที่ 1"
 
-
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ คิดค้น "ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก"
 
-
ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2544 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
-
ภาควิชาวิศวกรรมการบิน ประสบความสำเร็จสร้างเรือเหาะก๊าซฮีเลียมไร้คน อากาศยานลอยฟ้าอเนกประสงค์ลำแรกของประเทศไทย
 
-
จัดตั้งโรงงานต้นแบบภาชนะบรรจุมันสำปะหลัง ในโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน
   
 

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/08/2012 เวลา 15:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ