สำนักหอสมุด

 

        สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่ทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย  เป็นห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศไทย และเป็นห้องสมุดสีเขียวที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  บริหารจัดการและพัฒนาบริการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาและปรับปรุงบริการเชิงรุกเพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา ให้บริการสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังเป็นต้นแบบของ Eco-Library แห่งแรกของประเทศ และเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ และศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ

บริการเด่นของสำนักหอสมุด ได้แก่

                     1.  บริการยืมหนังสือด้วยเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ

                     2.  บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

                     3.  บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม

                     4.  บริการสอนการรู้สารสนเทศ

                     5.  บริการพื้นที่นั่งอ่านสำหรับการค้นคว้าวิจัย

                     6.  บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย

                     7.  บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ

                     8.  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร

                     9.  ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ

                     10.  ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

                     11.  บริการ Video on Demand

                     12.  บริการห้องฝึกภาษา

                     13.  บริการโรงภาพยนตร์/ห้องภาพยนตร์

                     14.  บริการห้องสมุดในสวน

                     15.  บริการห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.lib.ku.ac.th

  ติดต่อสอบถาม ได้ที่

          โทรศัพท์ :       02-942-8616

          โทรสาร :         02-940-5834

          อีเมล :            libku@ku.ac.th

          Facebook :     www.facebook.com/kulibpr

 

   
     

       

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 28/02/2013 เวลา 14:37

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองกิจการนิสิต

ข้อเสนอแนะบทความ