แชร์หน้านี้

การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2560 มก. (รอบ 12 เดือน)

 

1. มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. บทสรุปผู้บริหาร
3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2560

ที่มา : กองแผนงาน, 16 พฤษภาคม 2561

 

Tag :

  |  Last Update 16/05/2018  Time 17:06

Responsible By :   Administrator

Suggestions