เสวนา ดินปุ๋ยกับการเกษตรยั่งยืน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง

“ดินปุ๋ยกับการเกษตรยั่งยืน ความเข้าใจที่ถูกต้อง”

หลักการและเหตุผล

          การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ควรต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย มีการทดลองใช้ในไร่นาโดยเกษตรกร เมื่อมั่นใจแล้ว จึงขยายผลไปสู่เกษตรกรในวงกว้าง โดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีไอที ได้เพิ่มช่องทางและความรวดเร็วในการสื่อสาร มีข้อมูลและเนื้อหาหลากหลายมากมายมหาศาลไหลบ่าไปสู่เกษตรกร ซึ่งบางส่วนคลาดเคลื่อนจากความถูกต้อง อาจสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกร และส่งผลเสียต่อการเกษตรของประเทศโดยรวม

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะเป็นแหล่งของสหวิชาการ โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางการเกษตรถือเป็นหลักของประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการให้ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการแก่สังคมที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทางวิชาการ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสื่อสารให้กับสังคมเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เผยแพร่สาระทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สังคม
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ

          งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กำหนดการ

          วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

          ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

10:00-10:20

 พิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการ

 อธิการบดี มก .

10:20-11:20

 การเสวนา “ดิน ปุ๋ยกับการเกษตรยั่งยืน
 ความเข้าใจที่ถูกต้อง”

 ผู้ดำเนินรายการ ดร.ประทีป

วีระพัฒนนิรันดร์

 

 1. ทิศทางของการเกษตรยั่งยืนของประเทศไทย

 รศ. ดร. พีรเดช ทองอำไพ

 ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

 

 1. พืชกินอาหารได้อย่างไร

 รศ.ดร. ยงยุทธ โอสถสภา

 อุปนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

 

 1. ดิน ปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง

 ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์

 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

 

 1. หนึ่งมุมมองสื่อเกษตรต่อเกษตรยั่งยืนไทย

 คุณเปรม ณ สงขลา

 บรรณาธิการบริหาร นิตยสารเคหการเกษตร

11:20-11:40

เปิดตัว และสาธิต App “ปุ๋ยสั่งตัด” เวอร์ชันใหม่

 ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์

 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ร่วมกับทีมงานจากกรมพัฒนาที่ดิน

 และคุณ วรากร คำแก้ว

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้สื่อข่าวในแขนงต่างๆ โดยเฉพาะสายเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตทางการเกษตร
 3. นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตร

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนทางด้านการเกษตรได้รับข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง
 2. สังคมไทยได้รับข่าวสาร ข้อมูลทางวิชาการ ทางด้านดินและปุ๋ยที่ถูกต้อง
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นองค์กรหลักทางวิชาการของประเทศ

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 26 พฤศจิกายน 2561

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/12/2018  เวลา 13:53

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ