ประชุมวิชาการ The 1st Joint Symposium between Tokyo Institute of Technology and KAPI

          สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Tokyo Institute of Technology ร่วมมือกันจัดโครงการประชุมวิชาการ The 1st Joint Symposium between Tokyo Institute of Technology and KAPI, Kasetsart University ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 – 14:35 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยได้เรียนเชิญทีมคณาจารย์จาก School of Life Science and Technology ของ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายพิเศษร่วมกับทีมนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยจากฐานชีวภาพ (Bio-based research) ได้แก่ Bio fuel, Bio Materials และ Bio Health Care แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่มีความก้าวหน้าทั้งระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนางานวิจัยจากฐานชีวภาพของประเทศต่อไป

          จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากร มก. ร่วมถึงผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมโครงการประชุมดังกล่าว จำนวน 100 คน

การสมัครเข้าร่วม

         สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/The-1st-Joint-Symposium

         ปิดรับสมัคร  วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561

         * หมายเหตุ  ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

 

QR CODE ลงทะเบียนออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

            ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต           อีเมล์ aapwpa@ku.ac.th  โทร.

            ดร.ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี          อีเมล์  aapntp@ku.ac.th    โทร.092-269-7723

           

 แผนที่

การจอดรถ      จอดรถได้ที่ อาคารจอดรถบางเขน (หลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี)

                        (ประทับบัตรจอดรถ จ่ายเพียง 20 บาท)

                        * ทั้งนี้ กรุณาเผื่อเวลาการเดินทาง เนื่องจากวันที่ 22 ต.ค. 61 เป็นวันพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการ

ที่มา : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, 4 ตุลาคม 2561

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 16/10/2018  เวลา 09:46

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ