การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 ** ปิดรับผลงานในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 **

           ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th  หมดเขตรับบทคัดย่อและเรื่องเต็มซึ่งรับผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น ปิดรับผลงานในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อัตราค่าลงทะเบียน

           - ผู้เสนอผลงานที่ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ชำระค่าทะเบียน ในอัตราเรื่องละ 2,000.- บาท

           - ผู้เสนอผลงานที่ลงทะเบียนในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ลงทะเบียนในอัตราเรื่องละ 2,500.- บาท

         ***  โดยคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มกำหนดเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

           โปรดชำระค่าลงทะเบียน ก่อนการส่งผลงานเข้าระบบ และใบลงทะเบียน และอัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการชำระเงิน กรณีบุคคลภายใน "โอนเงินผ่านระบบ ERP เลือกเจ้าหนี้เป็น B00010010 ส่วนกลาง มก. บางเขน" และส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, 21 กันยายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 16/10/2018  เวลา 09:22

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ