การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

       ขยายเวลาปิดรับเรื่องเต็มผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น.

       โปรดอัพโหลดหลักฐานการเงินภายในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
       
1) ใบลงทะเบียน และ
       2) ใบ Pay-in ธนาคาร หรือ ใบโอนเงินจากคณะฯ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       เพื่อให้ตรวจสอบหลักฐานการเงินก่อน และอัพโหลดผลงานวิจัยเข้าระบบภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น.

http://eduserv.ku.ac.th/album/3/60annual56/download.gif ใบลงทะเบียนการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

         หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานประชุมวิชาการติดต่อ 02 118 0100 และ 02 942 8200

         - ผู้ดูแลระบบ (กรณี LOGIN เข้าระบบไม่ได้/ระบบขัดข้อง) ต่อ 8059-8060

         - ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน ต่อ 8082

         - สอบถามข้อมูลทั่วไป ต่อ 8211 – 8217


         * คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น
" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 "

 

เว็บไซต์ระบบการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, 1 พฤศจิกายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 24/01/2019  เวลา 08:06

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ