สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2018

          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัล "Thailand Energy Awards 2018" ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม โดย ดร.อนามัย ดำเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับโล่จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ และ ทีมงานสำนักหอสมุด ร่วมในพิธี

 
 
         สำนักหอสมุด มก. ได้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคารห้องสมุดตั้งแต่ปี 2558-2560 เช่น ติดตั้งฉนวนหลังคาเยื่อกระดาษ เปลี่ยนหลอด LED ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบแสงสว่าง ติดตั้งสวิทซ์กระตุก ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนอากาศ สามารถประหยัดพลังงานได้ 501,973 kWh และยังได้ดำเนินโครงการ 7 ส. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับสมาชิกหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 10 แห่ง
 
 
          ด้วย Thailand Energy Awards 2018 ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดประกวดขึ้นเพื่อยกย่องและชื่นชมแก่ผุู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

 
 
 
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 28 สิงหาคม 2561

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 20/09/2018  เวลา 09:05

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ