เชิญบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ อบรม Fast Track สู่ตำแหน่งชำนาญการ

++ การถ่ายทอดผ่าน Nontri Live  จะดำเนินการนำขึ้นในวันถัดไป หลังจากมีการจัดสัมมนาแล้ว ++

ที่มา : สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 8 สิงหาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 16/08/2018  เวลา 12:53

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ