รับสมัครหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (เปิดรับสมััคร 18 มิ.ย.-31 ก.ค. 61)

          หลักสูตร Non Degree ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่จัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (module) ภายใต้หลักวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแต่ละชุดวิชามีเป้าหมายด้านวิชาชีพที่ชัดเจนและมีความสมบูรณ์ในตัว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนั้น ผู้เรียนยังสามารถเรียนและเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ได้อีกด้วย การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวเป็นต้นแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และนโยบายการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (transformation of learning) เพื่อสร้างคนไทย 4.0 และการเกษตรแบบก้าวหน้า (smart farming) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เป็นต้นแบบของหลักสูตรระยะสั้น (module) ที่มีการบูรณาการศาสตร์ในหลากหลายด้านเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตัว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากผู้เรียนเป็นได้ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความรู้จากชุดรายวิชาเพื่อการประกอบอาชีพ
 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ และการเกษตรสมัยใหม่ (smart farming) แบบเน้นการปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (start-up) หรือเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ ตามชุดวิชาที่เลือก
 4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน ในรูปแบบ work integrated learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงาน


ชุดวิชาที่เปิดสอน Non Degree

          ชุดวิชาภายใต้หลักสูตร Non Degree ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 21 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 20 หน่วยกิต ในแต่ละชุดวิชามีความสมบูรณ์ในด้านวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ตามเป้าหมายของชุดวิชา

 • ชุดวิชาเกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ
 • ชุดวิชาการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน
 • ชุดวิชาศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
 • ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม
 • ชุดวิชาการใช้ที่ดินวนเกษตร
 • ชุดวิชาธุรกิจการป่าไม้
 • ชุดวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่
 • ชุดวิชาสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21
 • ชุดวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ
 • ชุดวิชาการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง
 • ชุดวิชาการผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร
 • ชุดวิชาการผลิตพืชสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
 • การวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจเกษตรและธุรกิจเชิงสังคม
 • นวัตกรรมของยางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน
 • การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย
 • อัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีที่ยั่งยืน
 • บูรณาการการผลิตข้าวไทยเพื่อความปลอดภัยอาหาร
 • วิทยาการคำนวณและสารสนเทศศาสตร์
 • วิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ
 • จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

คุณสมบัติผู้สมัคร กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เรียน

          ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนชุดรายวิชาที่สนใจ ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรชุดวิชา โดยประกาศนียบัตรที่ได้รับนี้สามารถรวบรวมตามโครงการธนาคารหน่วยกิต (credit bank) เพื่อรับปริญญาได้เมื่อผู้เรียนมีความพร้อม และเรียนได้ครบตามหลักสูตร  ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เรียนของหลักสูตร Non Degree ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังนี้

 • กลุ่มวัยเรียน ประกอบด้วย
  • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชาที่เรียน
  • นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
  • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา/อุดมศึกษา ยังไม่ได้ทำงาน
 • กลุ่มวัยทำงาน ประกอบด้วย
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสบการณ์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชาที่เรียน
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • กลุ่มผู้สูงวัย คือกลุ่มที่พ้นจากวัยทำงาน แต่มีความประสงค์จะหาความรู้เพิ่มเติม หรือต้องการวิชาชีพเพื่อประกอบธุรกิจขนาดเล็ก สมัครเรียนได้เช่นเดียวกับกลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป คือผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชาที่เรียน

 

แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษา

 

Add Line "ธนาคารหน่วยกิต มก." เพื่อรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์

https://line.me/R/ti/p/%40dnw0029c

หรือ scan QR code

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          สำนักงานหลักสูตร วท.บ.ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชั้น 7 อาคารระพี สาคริก โทร.0-2118-0130,
0-2118-0131

 

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 18 มิถุนายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/07/2018  เวลา 09:42

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ