สำนักหอสมุดได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018

          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้จัดประกวดThailand Energy Awards 2018 เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งอาคารที่ตั้งสำนักหอสมุด ซึ่งประกอบด้วย อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ที่เชื่อมต่อกับอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ เข้าประกวด Thailand Energy Awards 2018 ซึ่งสำนักหอสมุด เป็น 1 ใน 8 อาคารที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม จากอาคารที่ส่งเข้าประกวดในประเภทเดียวกันจำนวนทั้งสิ้น 18 อาคาร โดยจะเข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีและป้ายประกาศเกียรติคุณในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้

          อาคารอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม ได้แก่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท), โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

          เกี่ยวกับ Thailand Energy Awards : http://www.thailandenergyaward.com

 

ที่มา : สำนักหอสมุด, 4 มิถุนายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 19/06/2018  เวลา 14:31

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ