Data Science เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2

กำหนดการ

12.30 น. ลงทะเบียนออนไลน์
 
13.00 - 14.20 น. หัวข้อ  การประยุกต์วิทยาศาสตร์ข้อมูลในองค์กรธุรกิจ
โดย    ดร. ธีรวัฒน์ อัศวโภคี
          อดีตผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด, Head of Business Intelligence and Data Science
          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 
14.20 - 14.40 น. หัวข้อ สาธิตการใช้โปรแกรม Alteryx และ Tableau วิเคราะห์ข้อมูล
โดย   คุณธงชัย ธรรมโชติ
         Managing Director, บริษัท Knowledge Management System
 
14.40 - 15.00 น.
 
ช่วงพัก และชมบูธหนังสือของสำนักหอสมุด มก.
 
15.00 - 16.30 น. หัวข้อ วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย
         คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 17 พฤษภาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 30/05/2018  เวลา 10:05

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ