โครงการการจัดแข่งขัน Data Science Boot Camp ครั้งที่ 1

หลักการและเหตุผล

          Data Science เป็นพื้นฐานที่จำเป็นในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ เป็นต้น ปัจจุบันได้มีการใช้การประยุกต์ของ Data Science ในเชิงวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประเทศชาติ เช่น ด้านการวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝน การทำนายการเกิดน้ำท่วม การวิเคราะห์การลงทุน การพยากรณ์สภาพอากาศ เป็นต้น

          Data Science อาศัยหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่สำคัญที่นิสิตจะได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาประกอบกับต้องมีการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ด้านการคำนวณช่วยการวิเคราะห์ เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญในภาครัฐและเอกชนในด้านกำลังคนของประเทศในสาขา Data Science จำนวนมาก และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย ฯ ในการผนึกความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขา Data Science สำหรับโดเมนต่างๆ โครงการนี้จึงเป็นการสนับสนุนสร้างนวัตกรรมด้าน Data Science และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประยุกต์ในสาขาของนิสิต และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้าน Data Science ของมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

          การจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาการข้อมูล เพิ่มขีดความสามารถให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองกับอุตสาหกรรมในประเทศ ในครั้งนี้ได้เน้นการประยุกต์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ในการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับน้ำและการใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างโจทย์ที่เน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้าน Data Science
  2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม แนะนำแนวทางการประยุกต์ใช้ของ Data Science
  3. เพื่อเป็นการสร้างโครงข่ายความร่วมมือ (Collaboration Platform) ระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการ

          นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกลุ่มผู้เข้าแข่งขันจำนวนอย่างน้อย 10 กลุ่มๆ ละ 3คน รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย จำนวน 40 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

          ช่วงเวลาดำเนินการ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลงทะเบียน ผ่าน QR ด่านล่าง

หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

หรือ ลงทะเบียนออนไลน์

 

กำหนดการ

วันที่ เวลา กิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 พิธีเปิดโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9.15 – 10.45 Invited Talk 1 : Data Science กับประเทศไทยในยุค 4.0

Guest Speaker: TBA
10.45 – 11.00 พักอาหารว่าง
11.00 – 12.00 แนะนำซอฟต์แวร์ open source สำหรับ Data Science
12.00 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวััน
13.15 – 14.45 ประกาศโจทย์ กติกา และดาต้าเซต
14.45 – 15.00 พักอาหารว่าง
15.00 – 16.30 คำถาม
21 - 25 พฤษภาคม 2561   แต่ละกลุ่มทำการพัฒนาระบบ ตัวแบบ ทำการทดลอง
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 9.00 – 9.15 ผู้เข้าแข่งขันกลุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

คณะกรรมการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
  9.00 – 10.30 ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอผลต่อคณะกรรมการ
10.45 – 11.00 พักอาหารว่าง
11.00 – 12.00 ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอผลต่อคณะกรรมการ
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอผลต่อคณะกรรมการ
14.45 – 15.00 พักอาหารว่าง
15.00 – 16.00 คณะกรรมการประชุมสรุปผล
16.00 – 16.30 ประกาศผล มอบโล่รางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขัน ประกาศนียบัตร

และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณต่อผู้สนับสนุน

โดยแบ่งรางวัลเป็น 3 ประเภท

  1. ประเภทการวิเคราะห์และแสดงผลดีเด่น (รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชย)
  2. ประเภทเทคนิคดีเด่น (รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชย)

สถานที่จัดงาน

          ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นิสิตได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและแสดงศักยภาพในการประยุกต์ด้าน Data Science
  2. ได้สร้างเครือข่ายและได้แนวคิดการประยุกต์จากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
  3. เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันกับภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ในการประยุกต์ด้าน Data Science

วิทยากรและผู้ปฏิบัติการ

          อาจารย์บรรยายภายในมหาวิทยาลัย วิทยากรภายนอกจากภาครัฐ และอื่นๆ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ภายนอกสถาบัน นิสิต เจ้าหน้าที่ช่วยงาน


ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : KU Data science boot camp 2018 และ kudatascience.ku.ac.th

 

ที่มา : kudatascience.ku.ac.th, 20 เมษายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 07/05/2018  เวลา 16:50

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ