ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน

          สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

          โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางไกล (Teleconference) จากห้องประชุมสุธรรม อารีกุลชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ไปยัง วิทยาเขตกำแพงแสน (ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย)  วิทยาเขตศรีราชา (ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยการ)  และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  (ห้องอินทนินน้ำ อาคาร 1) หรือรับฟังผ่านระบบถ่ายทอดสด (Nontri Live)

          ดาวน์โหลดร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2561  <<  คลิก  >>

 

ที่มา : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 11 เมษายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 03/05/2018  เวลา 09:55

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ