ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

          โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางไกล (Teleconference) จากห้องประชุมสุธรรม อารีกุลชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ไปยัง วิทยาเขตกำแพงแสน (ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย)  วิทยาเขตศรีราชา (ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยการ)  และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  (ห้องอินทนินน้ำ อาคาร 1) หรือรับฟังผ่านระบบถ่ายทอดสด (Nontri Live)

 

ดาวน์โหลดร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 2 ฉบับ

          1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. .......  <<  คลิก  >>

          2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. .......   <<  คลิก  >>

 

ที่มา : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 11 เมษายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 27/04/2018  เวลา 12:02

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ