พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

**********************************************************************************************************************

 

          นอกจากนี้ ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จักดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจากประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริ พร้อมทั้งจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นิสิตและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสดังกล่าวในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณโถงนิทรรศการชั้น ๑ อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 15 มีนาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/04/2018  เวลา 10:42

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ