๙๙ ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

          ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนประเทศชาติ ท่านได้ทำงานด้านบริหารและด้านวิชาการ อันเป็นคุณประโยชน์มหาศาล เริ่มตั้งแต่รับราชการท่านได้ทุ่มเทและสั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ จนเกษียณอายุราชการท่านยังน้ำความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบการณ์เหล่านั้นมาถ่ายทอดความรู้อันเป็นเลิศทางด้านประวัติศาสตร์ไทย จารึกและอักษรโบราณ ภาษาและวรรณคดี เพลงไทยและอื่น ๆ ออกมาเป็นหนังสือ บทความ รวมกันนับร้อยเรื่อง ท่านได้สอน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ดังนั้นลูกศิษย์จำนวนมากทั้งที่เป็นศิษย์ที่ศึกษาหาความรู้จากผลงานวิชาการของท่าน และศิษย์ที่ได้รับความรู้จากท่านโดยตรง ท่านเป็นคนมีเมตตา ให้ความความรู้อย่างตั้งใจและอดทน ให้คำปรึกษาในทุกเรื่อง ศิษย์ทุกคนประทับใจและภูมิใจที่มีครู "ปู่ครูผู้ประเสริฐ" 

           ท่านรักในวิชาการและมีความตั้งใจที่จะผลิตนักวิชาการที่มีคุณภาพ ท่านได้รับเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการราชบัณฑิตยสถาน มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทยของธนาคารไทยพาณิชย์ และมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ฯลฯ  จากการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณค่ามาโดยตลอด ท่านจึงได้รัลเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติให้เป็น "บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม" (ด้านประวัติศาสตร์และวรรณกรรม) ในปี 2540 และยังได้รับยกย่องว่า เป็นปูชนียบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการปฎิบัติหน้าที่การงาน การดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย สมถะ 

          ศาตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ท่านเข้าทำงานในตำแหน่งนักเกษตรผู้ช่วยโท แผนกปฐพีวิทยา และอาจารย์วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  อาจารย์โท แผนกวิศวกรรม สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์  เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์  รักษาการในตำแหน่งเลชาธิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขาธิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รองอธิการบดี เลขาธิการและรองอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

          ท่านได้รับเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา รางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ ร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในผลงานการประพันธ์เพลง "ฝากรัก"   นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2531 ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี รางวัลพระราชทานพระเกี้ยวทองคำ ในฐานะผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น 2532 เป็นต้น  สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ท่านได้เข้ารับรับพระราชทานมี 3 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาไทย) และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรี)  เพชรนนทรี 

          ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางสถิติคนแรกของไทย และผู้ริเร่ิมหลักสูตรสถิติในมหาวิทยาลัย  และยังได้วางรากฐานองค์การนิสิต โดยได้ร่างระเบียบว่าด้วยองค์การนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เริ่มนำระบบหน่วยกิต และการโอนหน่วยกิตมาใช้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และริเริ่มการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบรวม  ระบบสรรหาผู้บริหารในมหาวิทยาลัย   วางผังแม่บทเพื่อเป็นฐานรากในการบริหาร    การจัดตั้ังคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

          คีตกวี   ท่านได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ประพันธ์คำร้องเพลงพระราชนิพนธ์รวม 5 เพล คือ เพลงใกล้รุ้ง ชะตาชีวิต ในดวงใจนิรันดร์ แว่ว และเกษตรศาสตร์ อันความชื่นชมและความภูมิใจส่ชาวไทยและชาวเกษตรศาสตร์  นอกจากนี้ท่านยังได้ประพันธ์เพลง สดุดีพระเกียรติ เพื่อสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 เป็นต้น

กำหนดการ

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 26 กุมภาพันธ์ 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 21/03/2018  เวลา 14:45

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ